วิชาการสอบบัญชี1


 ค่าสมัครติว 6,000 บาท

ตารางการอบรม
วิชา การสอบบัญชี 1
วันที่อบรม เวลา เนื้อหาบรรยาย วิทยากร
วันที่ 1 08.30-12.00 แม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี นางสาวนิสา ทองประเสริฐ
    วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ  
    ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  
  13.00-17.30 กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี  
  17.30-18.00 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
       
วันที่ 2 8.30-17.00 หลักฐานการสอบบัญชี และวิธีการตรวจสอบ นางสาวนิสา ทองประเสริฐ
       
       
วันที่ 3 08.30-12.00 วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ นางสาวนิสา ทองประเสริฐ
  13.00-17.00 การตรวจสอบรายได้  
       
วันที่ 4 8.30-17.00 การตรวจสอบรายจ่าย นางสาวนิสา ทองประเสริฐ
       
วันที่ 5 08.30-12.00 การตรวจสอบเงินสด เงินฝากธนาคาร นางสาวนิสา ทองประเสริฐ
  13.00-17.00 การตรวจสอบลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ  
       
วันที่ 6 8.30-12.00 การตรวจสอบเงินลงทุน สินทรัพย์ถาวร นางสาวนิสา ทองประเสริฐ
  13.00-17.00 การตรวจสอบเจ้าหนี้การค้า หนี้สินอื่น ส่วนของผู้ถือหุ้น  
    และกำไรสะสม  
       
ช่วงพักเบรค 2 ช่วง คือ ช่วงเวลา 10.30-10.45 น. และช่วงเวลา 15.00-15.15 น.

ไฟล์เอกสารแนบ : article_doc_10.xls

ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
17/01/2563
3053514
193443

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  1 ราย

สังคมออนไลน์