วิชาการสอบบัญชี2


ค่าสมัครติว 6,000 บาท

ตารางการอบรม
วิชา การสอบบัญชี 2
วันที่อบรม เวลา เนื้อหาบรรยาย วิทยากร
วันที่ 1 08.30-12.00 หลักการทั่วไปและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี รหัส 210, 220, 250, 265
    ISAQC 1   
    ท่องหน้ารายงานมาตรฐาน  
       
วันที่ 2 8.30-12.00 การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ รหัส 240, 300, 315, 320, 330, 450
    ประเมินไว้   
  13.00-17.00 ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับรายงานการสอบบัญชี  
    เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย  
    หัดเขียนหน้ารายงาน  
       
วันที่ 3 08.30-12.00 การใช้บริการหรือผลงานของบุคคลอื่น  รหัส 402, 3402600, 610, 620
  13.00-17.00 เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย - อัตนัย  
    หัดเขียนหน้ารายงาน  
       
วันที่ 4 8.30-12.00 รายงานการสอบบัญชี  รหัส 700
    รูปแบบการเขียนหน้ารายงาน  
    รายงานการสอบบัญชี  รหัส 705, 706, 720, 710
  13.00-17.00 เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย - อัตนัย  
วันที่ 5 08.30-12.00 การสอบทานงบการเงิน รหัส 2400, 2410 รหัส 2400, 2410
    ข้อพิจารณาสำหรับการตรวจสอบในบางกรณี  รหัส 800, 805, 810
    งานให้ความเชื่อมั่น  รหัส 3000, 3400
    งานบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง  รหัส 4400, 4410
  13.00-17.00 เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย - อัตนัย  
       
วันที่ 6 8.30-11.30 สรุปทบทวน แนะนำเทคนิคการตอบ และเก็งข้อสอบ  
  11.30-12.00 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
  13.00-17.00 เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย - อัตนัย  
       

ไฟล์เอกสารแนบ : article_doc_11.xls

ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
17/01/2563
3053498
193443

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  4 ราย

สังคมออนไลน์