อ.พยอม รัตนสกล


วิชา การบัญชี 2

อ.พยอม รัตนสกล

 คุณวุฒิทางการศึกษา

 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยรามคาแหง

ตำแหน่งงาน

· ผู้สอบบัญชีอิสระ

· ที่ปรึกษาทางการเงินและการบัญชีอิสระ

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
22/11/2560
1981847
119811

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  9 ราย

สังคมออนไลน์