วิชาการบัญชี 1


ค่าสมัครติว 6,000 บาท

ตารางอบรม วิชาการบัญชี 1

 

วัน/เวลา
เรื่อง
วิทยากร
วันที่ 1
8.30-12.00
-
พักเที่ยง
-
13.00-18.00
 การบัญชีการเงิน
 แม่บทการบัญชีสินทรัพย์
     สินทรัพย์หมุนเวียน:
     1. ลูกหนี้ หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ
     2. สินค้าคงเหลือ
นายพัฒนา บุญสุข
 
วันที่ 2
8.30-12.00
-
พักเที่ยง
-
13.00-18.00
 เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  
 เงินลงทุน
     1. เงินทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
นายพัฒนา บุญสุข
 
 
 
วันที่ 3
8.30-12.00
-
พักเที่ยง
-
13.00-18.00
 เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  
 เงินลงทุน
      2. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
นายพัฒนา บุญสุข
 
 
 
วันที่ 4
8.30-12.00
-
พักเที่ยง
-
13.00-18.00
 
เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  
 เงินลงทุน
 3. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 4. การรวมธุรกิจ
นายพัฒนา บุญสุข
 
 
 
วันที่ 5
8.30-12.00
-
พักเที่ยง
-
13.00-18.00
เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย 
ภาษีเงินได้
การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจ เฉพาะ
ด้านการลงทุน
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
นายพัฒนา บุญสุข
 
 
 
วันที่ 6
8.30-12.00
-
พักเที่ยง
-
13.00-18.00
เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
     2. ต้นทุนการกู้ยืม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
นายพัฒนา บุญสุข
 
 
 
วันที่ 7
8.30-12.00
-
พักเที่ยง
-
13.00-18.00
 เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  
สัญญาเช่า (ทางด้านผู้เช่า)
 การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 การด้อยค่าของสินทรัพย์
นายพัฒนา บุญสุข
 
วันที่ 8
8.30-12.00
-
พักเที่ยง
-
13.00-17.30
17.30-18.00
 เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  
หนี้สิน
     1. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
            สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
     2. การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
    3. ผลประโยชน์ของพนักงาน
จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
 
นายพัฒนา บุญสุข
 

 

ช่วงพักเบรก 2 ช่วง คือ ช่วงเวลา 10.30-10.45 น. และช่วงเวลา 15.00-15.15 น.

ไฟล์เอกสารแนบ : article_doc_24.doc

ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
17/01/2563
3053489
193441

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  7 ราย

สังคมออนไลน์