อ.พัฒนา บุญสุข


นายพัฒนา  บุญสุข

 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา

 

- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 

ประวัติการทำงาน

 

- หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีฐานพัฒน์ - ปัจจุบัน
- อดีตผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบบริษัทในเครือ ธนาคารธนชาต
- อดีตคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาต
- ตรวจสอบและรับรองงบการเงินบริษัทเอกชนหลายแห่ง
- ที่ปรึกษากระทรวงอุตสาหกรรม รหัสที่ปรึกษา 55V84
 
 

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

 

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
- ประกาศนียบัตรการบัญชีภาษีอากร  สภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้ตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 
 

วิทยากรบรรยายพิเศษ

 

- วิทยากรบรรยาย ให้กับฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.) เรื่องการตรวจสอบ ITเบื้องต้นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
- วิทยากรบรรยายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ปี 2552-2556  หลักสูตรการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
- วิทยากรบรรยาย หลักสูตรการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ของสถาบัน PC Center 
- วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2
- วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
- อาจารย์พิเศษ วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 

ผลงานวิชาการ

 

- หนังสือแนวคำตอบวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 - 4
- หนังสือแนวคำตอบวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ครั้งที่ 1 – 4

 


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
16/07/2563
3213019
214396

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  8 ราย

สังคมออนไลน์