อ.นิสา ทองประเสริฐ


อ.นิสา ทองประเสริฐ

 

หลักสูตร วิชา การสอบบัญชี 1
 
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จบการศึกษาปี 2541
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาปี 2543

ตำแหน่งงาน
- หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  

ประวัติการทำงาน
- ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- เลขานุการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี
- หัวหน้าสายตรวจสอบ บริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
- หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

คุณวุฒิทางวิชาชีพ
- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
16/07/2563
3212996
214392

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  11 ราย

สังคมออนไลน์