ปฏิทินกิจกรรม

  ป้ายโฆษณา

  สังคมออนไลน์
  

  เกี่ยวกับเรา

  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  8 ราย

ขอบเขตการติว


  กฏหมาย 1
 

  บรรยายตามขอบเขตที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด ฉบับล่าสุด

โดยจัดทำเป็นหัวข้อการบรรยาย เป็นหมวดหมู่

 เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง 

  ดังนี้

 

ขอบเขต-หัวข้อบรรยาย-คนต่างด้าว


ขอบเขต-หัวข้อบรรยาย-การบัญชี


ขอบเขต-หัวข้อบรรยาย-บริษัทจำกัด


ขอบเขต-หัวข้อบรรยาย-บริษัทมหาชนจำกัด


ขอบเขต-หัวข้อบรรยาย-หลักทรัพย์