วิชากฎหมายฯ1


 

ผู้ที่เข้ารับการอบรมวิชากฎหมายฯ1 ให้เตรียมอ่านมาก่อนติว

เรื่อง "พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2543"

ค่าสมัครติว 4,300 บาท

ขอบเขตของวิชา ::

ทดสอบความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการบัญชี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เฉพาะ บรรพ 3 หุ้นส่วนและบริษัท) กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

 

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
วัน/เวลา หัวข้อและเนื้อหา เอกสารประกอบ
วันที่ 1

กฎหมายว่าด้วยการบัญชี
1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
2. กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

1. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
2. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์
   3.1 เรื่อง กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ.2544 (ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544)
   3.2 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีพ.ศ.2551 (ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551)
4. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   4.1 ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและงบการเงิน
   4.2 ประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชี
   4.3 ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนองบการเงิน
วันที่ 2 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 หุ้นส่วนและบริษัท (หมวด 3 - หมวด 5)
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
วันที่ 3 กฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี) (หมวด 2 - หมวด 7)
2. กฎกระทรวง และประกาศทึ่ออกตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ประกาศทึ่เกี่ยวข้อง
วันที่ 4 กฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี) (หมวด 8 - หมวด 17)
2. กฎกระทรวง และประกาศทึ่ออกตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ประกาศทึ่เกี่ยวข้อง
วันที่ 5 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 (ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี) (หมวด 2 - หมวด 8)
2. ประกาศทึ่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 6 กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 (เว้นแต่ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว)
1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
2. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
3. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555
     
     
     
     
     

 


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
17/01/2563
3053493
193441

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  1 ราย

สังคมออนไลน์