วิชากฎหมายฯ2


 

 

 

ผู้ที่เข้ารับการอบรมวิชากฎหมายฯ2 ให้เตรียมอ่านมาก่อนติว

เรื่อง "พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547"

ค่าสมัครติว วิชาละ 4,300 บาท

 

วันที่อบรม เวลา เนื้อหาบรรยาย วิทยากร
       
วันที่ 1 08.30-09.30  ภาพรวม พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547 นายภูมิชาย นิลกำแหง
       
  09.30-12.00 หมวด 1และ 2 สภาวิชาชีพ  
    ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง  
  13.00-15.00 หมวด 3 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  
    หมวด 4 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี  
    ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง  
  15.15-17.00 หมวด 5 การควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี  
    ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง  
       
วันที่ 2 08.30-09.30  หมวด 5 การควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบัญชี นายภูมิชาย นิลกำแหง
    ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง  
  09.30-10.30 หมวด 6 การควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชี  
    ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง  
  10.45-12.00 หมวด 7 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  
    ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง  
  13.00-15.00 หมวด 8 การกำกับดูแล  
    ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง  
  15.15-17.00 หมวด 9 บทกำหนดโทษ  
    บทเฉพาะกาล  
    ตอบคำถาม และประเมินผลผู้รับการอบรม  
       
วันที่ 3 08.30-10.30  การจัดเก็บภาษีอากรของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นายพัฒนา  บุญสุข
    หมวด 1 ทวิ และหมวด 2  
  10.45-12.00 การจัดเก็บภาษีอากรของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
    หมวด 1 ทวิ และหมวด 2  
  13.00-15.00 การจัดเก็บภาษีอากรของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
    หมวด 3 ส่วน 1 และส่วน 3  
  15.15-17.00 การจัดเก็บภาษีอากรของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
    หมวด 3 ส่วน 1 และส่วน 3  
    สรุปทบทวน และตอบคำถาม  
       
วันที่ 4 08.30-10.30  หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม นายพัฒนา  บุญสุข
  10.45-12.00 หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  13.00-1500 หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
  15.15-1700 หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
    สรุปทบทวน และตอบคำถาม  
       
วันที่ 5 08.30-10.30  หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ นายพัฒนา  บุญสุข
       
  10.45-12.00 หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
       
  13.00-15.00 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลหรือบริษัท  
    และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
  15.15-17.00 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากบุคคลหรือบริษัท  
    และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  
    สรุปทบทวน และตอบคำถาม  
       
วันที่ 6 08.30-10.30  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร นายพัฒนา  บุญสุข
    คำสั่งกรมสรรพกร  
  10.45-12.00 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร  
    คำสั่งกรมสรรพกร  
  13.00-1500 สรุปทบทวนประมวลรัษฎากร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
       
  15.15-17.00 ตอบคำถาม  
    ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม  
       
ช่วงพักเบรก 2 ช่วง คือ ช่วงเวลา 10.30-10.45 น. และช่วงเวลา 15.00-15.15 น.

** ! อยากสอบผ่านต้องอ่านหนังสือก่อนติวทุกครั้ง


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
17/01/2563
3053425
193436

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  10 ราย

สังคมออนไลน์