โปรแกรมการติว


 ||||


ตารางอบรม

 

วิชาการบัญชี 1

 

วัน/เวลา

 

เรื่อง

 

วิทยากร

 

วันที่ 1

8.30-12.00

-

พักเที่ยง

-

13.00-18.00

 

การบัญชีการเงิน

 แม่บทการบัญชี

สินทรัพย์

     สินทรัพย์หมุนเวียน:

     1. ลูกหนี้ หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ

     2. สินค้าคงเหลือ

 

นายพัฒนา บุญสุข

 

วันที่ 2

8.30-12.00

-

พักเที่ยง

-

13.00-18.00

 

เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  

 

 

 

 

เงินลงทุน

     1. เงินทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

 

นายพัฒนา บุญสุข

 

 

 

วันที่ 3

8.30-12.00

-

พักเที่ยง

-

13.00-18.00

 

เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  

 

 

 

 

เงินลงทุน

      2. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

นายพัฒนา บุญสุข

 

 

 

วันที่ 4

8.30-12.00

-

พักเที่ยง

-

13.00-18.00

 

เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  

 

 

 

 

เงินลงทุน

 3. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 4. การรวมธุรกิจ

 

นายพัฒนา บุญสุข

 

 

 

วันที่ 5

8.30-12.00

-

พักเที่ยง

-

13.00-18.00

 

เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  

ภาษีเงินได้

การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจ เฉพาะ

ด้านการลงทุน

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

 

นายพัฒนา บุญสุข

 

 

 

วันที่ 6

8.30-12.00

-

พักเที่ยง

-

13.00-18.00

 

เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

    1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

     2. ต้นทุนการกู้ยืม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

นายพัฒนา บุญสุข

 

 

 

วันที่ 7

8.30-12.00

-

พักเที่ยง

-

13.00-18.00

 

เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  

สัญญาเช่า (ทางด้านผู้เช่า)

 การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 

นายพัฒนา บุญสุข

 

วันที่ 8

8.30-12.00

-

พักเที่ยง

-

13.00-17.30

17.30-18.00

 

เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  

หนี้สิน

     1. ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ

            สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

     2. การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

     3. ผลประโยชน์ของพนักงาน

จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

นายพัฒนา บุญสุข

 

ช่วงพักเบรก 2 ช่วง คือ ช่วงเวลา 10.30-10.45 น. และช่วงเวลา 15.00-15.15 น.


 


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
17/01/2563
3053461
193440

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  2 ราย

สังคมออนไลน์