วิชาการบัญชี 2


ตารางการอบรม
วิชา การบัญชี 2
วันที่อบรม เวลา เนื้อหาบรรยาย วิทยากร
วันที่ 1 08.30-12.00 รายได้  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 
  13.00-17.00 สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 
    1. สัญญาก่อสร้าง  
  2. การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  
    เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์  
    ทบทวนและฝึกทำข้อสอบจำลอง  
วันที่ 2 8.30-12.00 การนำเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
    เรื่อง การนำเสนอ งบการเงิน  
  13.00-17.00 การนำเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
    เรื่อง การนำเสนอ งบการเงิน (ต่อ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
    เรื่อง งบกระแสเงินสด  
       
วันที่ 3 08.30-12.00 การนำเสนองบการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7
    เรื่อง งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
  13.00-17.00 การนำเสนองบการเงิน
    เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
    เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
    ทบทวนและฝึกทำข้อสอบจำลอง  
วันที่ 4 8.30-12.00 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน มาตรฐานการรายงานทาง
    เรื่อง ส่วนงานดำเนินการ การเงิน ฉบับที่ 8 
    เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
    การเงินที่คล้ายคลึงกัน  (ฉบับที่ 27 เดิม)
    เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24
     เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
    สำหรับเครื่องมือทางการเงิน (ฉบับที่ 48 เดิม)  
     การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่องที่ 3 เครื่องมือทางการเงิน  
    แบบผสมที่ออกโดยสถาบันการเงิน  
  13.00-17.00 การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 
    เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
    เรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 5
    ยกเลิก  
    ทบทวนและฝึกทำข้อสอบจำลอง  
วันที่ 5 08.30-12.00 เรื่องอื่นๆ นางสาวพรนภา ทรัพย์ดี
    เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
    เงินตราต่างประเทศ  
  13.00-17.00 เรื่อง กำไรต่อหุ้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 
    เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
    บัญชีและข้อผิดพลาด  
    ทบทวนและฝึกทำข้อสอบจำลอง  
วันที่ 6 8.30-12.00 เรื่องอื่นๆ  
    เรื่อง สัญญาเช่า (ทางด้านผู้ให้เช่า) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
    เรื่อง การบัญชี สำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 
  13.00-17.00 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
    2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2   
    เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
    ทบทวนและฝึกทำข้อสอบจำลอง  
วันที่ 7 08.30-12.00 การบัญชีต้นทุน  
    1. วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบัญชี  
    ต้นทุน, การจำแนกประเภทต้นทุน, ส่วนประกอบของต้นทุน  
    การผลิต, ต้นทุนการผลิตในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ, ระบบ  
    ต้นทุนจริง, ระบบต้นทุนปกติ, ระบบต้นทุนมาตรฐาน และ  
    การวิเคราะห์ผลต่าง การบันทึกบัญชีต้นทุนการผลิต และ  
    ระบบต้นทุนมาตรฐาน  
  13.00-17.00 การบัญชีต้นทุน  
    1. หลักการและวิธีการสะสมต้นทุน การบันทึกบัญชี รวมถึง  
    วิธีบันทึกบัญชีเกี่ยวกับของเสีย เศษซากและงานมีตำหนิของ  
     1.1 ระบบต้นทุนงานสั่งทำ  
     1.2 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต  
    ทบทวนและฝึกทำข้อสอบจำลอง  
วันที่ 8 8.30-12.00 การบัญชีต้นทุน  
    1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการปันส่วน  
    ค่าใช้จ่ายการผลิต และต้นทุนแผนกบริการ รวมทั้งการคำนวณ  
    ต้นทุนตามแนวคิดระบบต้นทุนฐานกิจกรรม  
  12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  13.00-17.30 การบัญชีต้นทุน  
    1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์  
    ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้  
    ทบทวนและฝึกทำข้อสอบจำลอง  
  17.30 -18.00 จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  

ไฟล์เอกสารแนบ : article_doc_25.xls

ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
17/01/2563
3053451
193439

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  21 ราย

สังคมออนไลน์