ปฏิทินกิจกรรม

  ป้ายโฆษณา

  สังคมออนไลน์
  

  เกี่ยวกับเรา

  ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  13 ราย

  สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
23/04/2567
5157144
345558

กฎหมายฯ 1 

                    

 


 วิชากฎหมายฯ 1

ติวเตอร์ : อ.ภูมิชาย นิลกำแหง

 

 คุณวุฒิทางกฎหมาย

 

¡  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

¡  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          ¡  วุฒิบัตรภาษีเงินได้เกี่ยวกับวงจรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ¡  ประกาศนียบัตรหลักสูตร พปป. (รุ่นที่ 5) สถาบันพระปกเกล้า

 ¡  ใบอนุญาตทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

¡  ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว

 

เอกสารประกอบการติววิชากฎหมาย 1 :

¡  เอกสารกฎหมาย 1 จำนวน 5 เล่ม

 

ประสบการณ์และผลงาน ที่ผ่านมา :

อาจารย์ประจำวิชากฎหมาย 1 ประจำสถาบัน PC Center ตั้งแต่ปี 2550 - ปัจจุบัน

ผู้บรรยาย หลักสูตรการอบรมเพื่อการสอบกฎหมาย 1 ของสภาวิชาชีพบัญชี  ให้กับบุคลากรของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้บรรยาย การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบกฎหมาย 1 ของสภาวิชาชีพบัญชี ให้กับบุคลากรขององค์กรเอกชนต่างๆ เช่น Deloitte, Marzars

อนุกรรมการ ด้านการเงินและการลงทุน รฟม. (MRTA)

เลขานุการ คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา

ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ให้แก่องค์กรทางธุรกิจและประชาชนทั่วไป

 

 

 

       

 เทคนิคการติว :

       - เจ้าของ “รหัสลับนางฟ้า” วิชากฎหมาย 1 เครื่องมือช่วยจำที่มีประสิทธิภาพ

      - การติวหลักกฎหมายและคำวินิจฉัยฯ เนื้อหาครบถ้วน ชัดเจน กระชับ เน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ และประเมินผลทันทีในแต่ละบทเรียนย่อย

      - การใช้เทคนิค เตรียมความพร้อมก่อนการติว-สอบถามข้อสงสัยกับ อ. ได้ตลอดเวลา-การฝึกทำโจทย์ อัตนัยและปรนัย ภายหลังการติว ทางไลน์กลุ่ม ที่มีผลต่อการสอบผ่านในครั้งเดียว

      - จัดให้มี ZOOM Meeting ภายหลังการติว เพื่อการถาม-ตอบสด ในทุกวันพุธ เวลา 20.30-21.30 (เฉพาะภาคปกติ)

      - จัดให้มี “ FINAL TEST ” ก่อนการสอบจริงในระบบ Google Form เพื่อประเมินผลว่า “ ท่านจะมีโอกาสสอบผ่านในครั้งเดียวเพียงใด ? ”