กฎหมายฯ 1 

                    

 


 วิชากฎหมายฯ 1

ติวเตอร์ : อ.ภูมิชาย นิลกำแหง

 

 คุณวุฒิทางกฎหมาย

 

¡  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ¡  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

      ¡  วุฒิบัตรภาษีเงินได้เกี่ยวกับวงจรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ¡  ประกาศนียบัตรหลักสูตร พปป. (รุ่นที่ 5) สถาบันพระปกเกล้า

 

เอกสารประกอบการติววิชากฎหมาย 1 :

 

 

ประสบการณ์และผลงาน ที่ผ่านมา :

- ติวเตอร์กฎหมาย 1ประจำสถาบัน PC Center ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

- ผู้บรรยาย หลักสูตรการอบรมเพื่อการสอบกฎหมาย 1 ของสภาวิชาชีพบัญชี ให้กับบุคลากร

  ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- ผู้บรรยาย การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบกฎหมาย 1 ของสภาวิชาชีพบัญชี

  ให้กับบุคลากรขององค์กรเอกชนต่างๆ เช่น Deloitte, Marzars

- อนุกรรมการ ด้านการเงินและการลงทุน รฟม. (MRTA)

- เลขานุการ คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

  ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา

- ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ให้แก่องค์กรทางธุรกิจและประชาชนทั่วไป

 

      เทคนิคการติว :

      -  เจ้าของ “รหัสลับนางฟ้า” วิชากฎหมาย 1 เครื่องมือช่วยจำที่มีประสิทธิภาพ

      -  การติวหลักกฎหมายและคำวินิจฉัยฯ เนื้อหาครบถ้วน ชัดเจน กระชับ

         เน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ และ ประเมินผลทันทีในแต่ละบทเรียนย่อย

      - การใช้เทคนิค “เตรียมความพร้อมก่อนการติว – การสอบถามข้อสงสัยกับ อ. ได้

         ตลอดเวลา – การฝึกทำโจทย์ อัตนัยและปรนัย ภายหลังการติว ทางไลน์กลุ่ม”

         ที่มีผลต่อการสอบผ่านในครั้งเดียว

      -  จัดให้มี ZOOM Meeting ภายหลังการติว เพื่อการถาม – ตอบสด ในทุกๆ สัปดาห์

 (ในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00-22.00) 

 

 


ป้ายโฆษณา

ติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
20/10/2564
3563964
253249

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  4 ราย

สังคมออนไลน์