อ.ภูมิชาย นิลกำแหง


นายภูมิชาย นิลกำแหง

หลักสูตรวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1

 
คุณวุฒิทางการศีกษา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรภาษีเงินได้เกี่ยวกับธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย
ผู้บรรยายสถาบันติว PC Center พรบ.การบัญชี, พรบ.วิชาชีพบัญชี, ปพพ.ว่าด้วยหุ้นส่วน-บริษัท,
พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด
ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป
ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่นิติบุคคลทางธุรกิจ
 

ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
16/07/2563
3212894
214385

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  3 ราย

สังคมออนไลน์