โปรแกรมการติว


||||


ตารางการอบรม

วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

วัน/เวลา

เรื่อง

บทที่

หมายเหตุ

วันที่ 1

8.30-12.00

13.00-17.00

 

-         ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

-         การควบคุมทั่วไป

 

 

1

3

 

 

ใช้เล่ม 1

ทำปรนัย-อัตนัยท้ายเล่มส่ง

วันที่ 2

8.30-12.00

13.00-17.00

 

-         เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  (ท้ายบทเล่ม 1 )

-         การควบคุมระบบงาน

-         โปรแกรมการควบคุม (Programmed Control)

 

 

 

4

 

 

 

 

ใช้เล่ม 2

วันที่ 3

8.30-12.00

13.00-17.00

 

-         การตรวจสอบวงจรรายได้  

-         วงจรรายจ่าย  และวงจรการผลิต

-         วงจรทางการเงิน

 

9

10,1112

 

 

ใช้เล่ม 2

ทำปรนัย-อัตนัยท้ายเล่มส่ง

วันที่ 4

8.30-12.00

13.00-17.00

 

-         เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  (ท้ายบทเล่ม 2 )

-         การประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศ

-         เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  (ท้ายบท )

-      การควบคุม และข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบฐานข้อมูล

-         การควบคุม และข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบออนไลน

-         การควบคุม และข้อพิจารณาในการตรวจสอบด้านการสื่อสาร

 

 

 

2

 

5

6

7

 

 

 

ใช้เล่ม 3

ทำปรนัย-อัตนัยท้ายบทส่ง

 

 

ทำปรนัย-อัตนัยท้ายเล่มส่ง

 

วันที่ 5

8.30-12.00

13.00-17.00

 

-         เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  (ท้ายบทเล่ม 3 )

-         เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ( CAATTs )

-         การใช้โปรแกรมตรวจสอบ(GAS)ช่วยตรวจสอบระบบงาน

           ( เล่มเก่า บทที่ 15 อ่านเสริมวิธีการใช้ GAS )

 

 

8

 

 

 

ใช้เล่ม 4

ทำปรนัย-อัตนัยท้ายเล่มส่ง

วันที่ 6

8.30-12.00

13.00-17.00

 

-         เฉลยข้อสอบเก่าปรนัย-อัตนัย  (ท้ายบทเล่ม 4 )

-         สรุปทบทวน  แนะนำเทคนิคการตอบ และเก็งข้อสอบ

 

 

 

 

** คำเตือนจากผู้สอบผ่าน ! ต้องอ่านหนังสือก่อนติวทุกครั้ง


ป้ายโฆษณาติดต่อเรา

สถิติของเว็บไซต์
16/12/2555
17/01/2563
3053477
193440

ออนไลน์
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
 
 บุคคลทั่วไป  5 ราย

สังคมออนไลน์